logo WYWAR
Rada pre vysielanie a retransmisiu

Rada pre vysielanie a retransmisiu je správny orgán, ktorý vykonáva štátnu reguláciu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie.

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad SR je národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií. Úrad najmä spravuje frekvenčné spektrum, vytvára podmienky pre rozvoj efektívnej súťaže na trhu, vykonávaním dohľadu kontroluje plnenie povinností, ukladá sankcie, rieši spory medzi podnikmi a spory medzi podnikmi a koncovými užívateľmi služieb.